• מדיניות בנוגע לפרטיות השימוש
1. מאחר שהחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר והאפליקציה, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
2. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, , וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין וברצון, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך ועוד. למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר לכל מידע אישי ייחשב למידע אישי כל עוד קשר זה מתקיים.
3. רישום לשירותים. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.
4. מאגר המידע. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.
5. השימוש במידע. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
o לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר;
o לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
o לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
o לצורך רכישת מוצרים ושירותים – לרבות פרסום מידע ותכנים;
o כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור לתחומי ההתעניינות שלך.
o כדי לספק למשתמשים הודעות בקשר לשירותים הניתנים ו/או אשר יינתנו על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
o כדי לספק תמיכה ושירות למשתמש, ע”י החברה ו/או באמצעות צדדים שלישיים.
6. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. חברה רשאית לגלות מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה.
7. דיוור ישיר אלקטרוני והודעות SMS; חברת צעצועי עוזי בע”מ מודיעה למשתמש כי הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ישמשו את המועדון ו/או גופים קשורים לו לטובת שליחת הודעות בקשר לפעילות החברה, , דיוור פרסומי ו/או הודעות אחרות. הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של צעצועי עוזי בע”מ, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך.
8. מסירת מידע אישי לצד שלישי. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
o אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר ו/או האפליקציה, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה (ככל שיידרש);
o במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
o אם תבצע באתר ו/או באפליקציה, פעולות שבניגוד לדין, לרבות על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה;
o על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית;
o אם החברה תמכור, תמחה או תעביר בכל צורה שהיא את פעילותה ו/או פעילות האתר לצד שלישי כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי והכל בכפוף למסירת הודעה מוקדמת לפני העברת המידע לצד השלישי לפי סעיף זה, קבלת הסכמה (ככל שהסכמה כאמור נדרש על פי דין) ומתן אפשרות הסרת הפרטים מהמאגר בטרם העברתם לצד שלישי ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.
o על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.
9. .Cookies אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת .Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
10. פרסומות של צדדים שלישיים. החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
11. אבטחת מידע. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
12. זכות לעיין במידע. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל צעצועי עוזי בע”מ בכתובת שארית חבצלת השרון 37. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
13. שינויים במדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או האפליקציה.