1. כללי
  • חברת צעצועי עוזי בע”מ (“החברה”) הינה הבעלים והמפעילה של אתר האינטרנט של צעצועי עוזי בע”מ https://uzi-toys.com (“האתר) השימוש באתר ובתכנים  ובשירותים המוצגים בהם כפוף לתנאי שימוש המפורטים בתקנון זה (“תנאי השימוש”).
  • עליך לקרוא את תנאי השימוש בעיון טרם השימוש באתר. השימוש באתר ו/או בתוכן ו/או בשירותים המוצעים בו מעיד על הסכמתך ואישורך לעמוד בתנאי שימוש אלו ולקיימם במלואם. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע משימוש באתר או מגישה אליו, מכל הורדה של מידע ממנו, מהתקנה שלהם, מהצטרפות לשירות כלשהו ומכל שימוש בשירותים הכלול בו.
  • האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב הינו אסור.
  • השימוש בלשון זכר בתנאי שימוש אלו בלבד הינו לצרכי נוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.
  • תנאי השימוש עשויים להשתנות או להתעדכן מעת לעת. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים ו/או תכננים החדשים אשר יועמדו לרשותך באמצעות האתר נכון לתאריך שבו עודכנו לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש אלה. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.
 2. החשבון שלך
  • אינך חייב להירשם על מנת לבקר באתר בכניסתך לאתר. תראה אופציית הרשמה – במידה ותבחר להירשם, יהיה עליך לספק מידע מלא ומדויק על מנת ליצור חשבון, לרבות כתובת דואר אלקטרוני נכונה ומדויקת על מנת לקבל הודעות מהחברה, שם מלא וכתובת, שם משתמש וסיסמא. אתה אחראי באופן בלעדי ומלא, לשמור על סודיות הסיסמה והחשבון שלך ועל כל פעילות אשר תתבצע תחת הסיסמה שלך או במסגרת החשבון שלך.
  • נכון למועד זה, כניסה לאתר ו/או שימוש כללי בו אינו כרוך בתשלום. עם זאת, כל תשלום ו/או דמי מנוי, לרבות ההוראות וההרשאות החלות בקשר אליהם, כפופים בכל עת לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והחברה תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מראש.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל, באופן זמני או קבוע, את החשבון שלך, בשיקול דעתה הבלעדי, אם היא קובעת או חושדת שהפרת את תנאי השימוש להלן, שהפרת כל חוק או שפגעת בזכויות של משתמשים אחרים או של צדדים שלישיים אחרים.
  • לחברה יש את הזכות, אך לא את החובה, לנתר כל פעילות או תוכן הקשורים לאתר. החברה רשאית לחקור כל דיווח או תלונות על הפרה של מדיניות האתר או של תנאי השימוש ולבצע כל פעולה מתאימה (שיכולה לכלול, לרבות בין השאר ולא רק, שליחת אזהרה, השהית או ביטול מתן שירותים, מניעת כניסה או הסרת תוכן, כולל הסרת רישום).
 3. קניין רוחני / מידע במסגרת האתר והאפליקציה  
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובכל רכיב או חלק שלו, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים, הסימנים והסמלים המסחריים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אשר נתנו לחברה הסכמה לשימוש בקניינם הרוחני. זכויות אלה חלות בין היתר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, שם המתחם, התכנים המופיעים בו, קוד המחשב, העיצוב הגראפי, בסיסי הנתונים, הטקסט, הגרפיקות, הסמלים, קטעי וידאו, תמונות וכיו”ב וכל פרט אחר הקשור בהקמתו והפעלתו של האתר. כל זכויות הקניין הרוחני וכל יתר הזכויות באתר (לרבות ומבלי להגביל, זכויות בסימני ושמות המסחר, בזכויות היוצרים ובזכויות המוסריות) (להלן: “הקניין הרוחני”) כל חלק שלהם וכל חומר המתייחס אליהם, במישרין או בעקיפין, לרבות ומבלי לגרוע המוניטין, תוצרי הפיתוח, התאמות ושינויים, וכיוצ”ב, בין אם הושלמו ובין שלא הושלמו ו/או כל חומר אחר, בין שהם כתובים ו/או מודפסים ו/או רשומים ו/או אגורים ובין אם לאו, הינם ויישארו קניינה ורכושה הבלעדי של החברה. הנך מצהיר ומסכים שתנאי שימוש אלו זה ו/או השימוש באתר לא יקנה להם או למי מטעמך כל זכות קניינית או כל זכות אחרת בזכויות הקניין הרוחני של החברה או שימוש בו, שינויו, יישומו, ניצולו ומסחורו.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) באופן דיגיטלי או בכל אמצעי אחר, בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  • למען הספר ספק, אין לעשות כל שימוש בנתונים המתפרסמים באתר ו/או להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים בו לצורך הצגתם באתר אינטרנט, באפליקציה או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (ככל ותינתן) ואין להשתמש בצילומים המופיעים באתר ו/או באפליקציה ללא הסדרת זכויות היוצרים וקבלת אישור מראש ובכתב מהחברה.
  • לא ניתנת לך זכות, במפורש או במשתמע, השתק או אחרת, כל זכות שימוש או רישיון לגבי אף חלק מהקניין הרוחני.
 4. הגבלות על השימוש
  • בעת שימוש באתר, ישנן התנהגויות מסוימות האסורות בהחלט, כמפורמט ברשימה להלן. אנא קרא רשימה זו בעיון. אי עמידה מצדך בתנאים המפורטים להלן יגררו השהייה או חסימה של שימושך ו/או בחשבון המשתמש שלך ועלולים לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית .אינך רשאי בעצמך ו/או באמצעות מי מטעמך: (1) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לעשות פעולות של הנדסה הפוכה, לעשות פעולות של הידור הפוך או לפרק כל חלק של המידע באתר, בכל דרך, או להציג בפומבי או לבצע בפומבי כל חלק מהמידע באתר, או להפיץ אותו; (2) לעשות כל שימוש במידע בכל אתר אינטרנט אחר או בכל סביבת רשתות מחשבים אחרת לכל מטרה, או לשכפל או להעתיק את המידע של החברה ו/או את אתר האינטרנט מבלי לקבל רשות מוקדמת בכתב מהחברה; (3) ליצור סביבת דפדפן או תיחום אחר של המידע סביב המידע של החברה (חל איסור על הצגת המידע במסגרת framing  ו/או בקישור מתוך הטקסט) (4) לפגוע או להפר את הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של כל מבקר או משתמש אחר באתר, או לקצור או לאסוף מידע מזהה ואישי על מבקרים או משתמשים באתר ו/או באפליקציה זה ללא הסכמה מפורשת שלהם, לרבות על ידי שימוש ב”רובוט”, “עכביש” (spider), יישום לעריכת חיפושים באתר או לאחזור מידע מהאתר או באמצעות התקן ידני או אוטומטי או באמצעות תהליך אשר מאפשר לאחזר, ליצור מפתח (אינדקס) או כריית נתונים(data mine) (5) להוציא לשון הרע, להשמיץ, להתעלל, להטריד, לעקוב ולהטריד, לאיים, או לפגוע בכל דרך אחרת בזכויות חוקיות של אחרים, או לכלול תכנים לא חוקיים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים לא הגונים או תכנים שאינם תכנים חוקיים מכל סיבה אחרת בתוכן אשר מועבר על ידך; (6) להתחזות לאדם או גוף אחרים, לרבות בין השאר ולא רק, כשליח, נציג או סוכן של החברה, להציג בצורה שקרית, או להציג בצורה לא נכונה אחרת את הקשר שלך עם כל אדם או גוף אחרים; (7) להעביר או ליצור בכל דרך אחרת, בקשר לאתר, כל וירוס מחשב, “תולעת”, סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או לחטוף את הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים; (8) לפגוע בפעולתו של האתר או להפריע לה, או לפגוע בפעולה או להפריע לפעולה של שרתים או רשתות אשר מארחים את האתר או מאפשרים את זמינותו, או לא לציית לכל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה של שרתים או רשתות אלה; (9) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה למידע או לאתר; (10) לתחם (frame)  או ליצור העתק (mirror) של כל חלק של האתר ללא הרשאה מוקדמת מפורשת בכתב מהחברה; (11) ליצור מאגר מידע על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהמידע אשר מופיע באתר; (12) להעביר כל מידע אשר הופק מהאתר ו/או האפליקציה ללא הרשאה מוקדמת בכתב מהחברה; (13) להעביר או להמחות את שם המשתמש או הסיסמה שלך, אפילו באופן זמני, לצד שלישי; (14) לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו של האתר אשר דורש סיסמה ללא שקיבלת לשם כך סיסמה מהחברה; (15) להשתמש באתר לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.
  • הנך מצהיר ומאשר כי כל הפרטים והנתונים אשר תמסור במסגרת השימוש באתר ו/או בתהליך הרישום הינם נכונים מדויקים ואינם מהווים הפרה של הוראות אלו, של זכויות צד שלישי כלשהו ו/או או כל דין. הנך מצהיר ומאשר כי מסירת המידע האישי או כל מידע אחר במסגרת האתר, נעשית  באופן וולונטרי ומרצונך החופשי בלבד.
  • החברה רשאית להתיר לך להיכנס לאתר ו/או למנוע ממך את הכניסה אליו, בכל זמן ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת על זכותה לשנות או להפסיק, בכל זמן, באופן זמני או קבוע, את הפעלתו של האתר (או כל חלק ממנו) ו/או לסרב לספק לך שירותים (או חלק מהם) – ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף לאמור לעיל, אתה מאשר כי ייתכן שיחולו שינויים בשירותים ו/או בתכנים ו/או במוצרים אשר יסופקו לך כתוצאה מהשימוש באתר, וכי אפשר ששירותים ו/או תכנים ו/או מוצרים אלה ישונו, יצומצמו, יורחבו במונחים של תוכן או צורה או כי הם יופסקו בכל זמן. אתה מסכים כי החברה אינה אחראית כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל כל שינוי, השעיה, או הפסקה של האתר, השירותים, התכנים או המוצרים אשר נכללים באתר, לרבות מידע ליצירת קשר, טקסט, סמלים, אייקונים של לחצנים, תמונות, קליפים של אודיו, וידאו, מוצרים לרכישה, הורדות דיגיטליות, חיבורים של נתונים, קישורים, וכמו כן תכנים מיוחדים אחרים, תיעוד, נתונים, גרפיקה נלווית ומאפיינים מיוחדים אחרים.
 1. הסרת אחריות
  • השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה ועל סיכונך הבלעדי. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם (AS IS), ללא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד החברה, לרבות אך ללא הגבלה, לאחריות משתמעת בקשר עם סחירות, התאמה למטרה מסוימת או לצרכי משתמש מסוים או לאי הפרה. החברה אינה מתחייבת כי האתר ו/או התוכן או השירות הכלולים או המוצעים בהם יעמדו בדרישותיך, לא יופרעו או לא יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא תקלות, טעויות או שגיאות, יהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת וכיוצ”ב. החברה לא תישא בכל אחריות כלפיך במקרה של שיבושים או בעיות כאמור או בכל מקרה אחר של שיבוש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה אינה נותנת כל הבטחה כי האתר ו/או התוכן או השירות הכלולים או המוצעים בהם יהיו זמינים (בכל אזור ו/או בכל זמן), בלתי מופרעים, רציפים, מדויקים, מאובטחים או נקיים מווירוסים. לפיכך, החברה אינה מבטיחה או מציגה מצג כלשהו בקשר אליהם. כמו כן, ידוע לך כי לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (ככל ויעורר) פרסום תכנים באתר.
  • החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, ככל שיפורסמו באתר (לרבות על דרך של קישורים) יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים. מובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה ו/או השלכה בקשר אליהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
  • החברה מעודדת אותך להתייחס באופן זהיר, קפדני וביקורתי לתכנים שמתפרסמים באתר, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים (ככל ותכנים אלו מפורסמים), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם החברה.
  • בשום מקרה החברה לא תהא אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות בין השאר ולא רק, לנזקים עקיפים, מיוחדים, אגביים או תוצאתיים, בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת בגין מעשה עוולה אשר ינבע מהשימוש באתר או מחוסר האפשרות להשתמש בהם, ללא קשר לשאלה האם החברה ו/או מי מטעמה הודיע על האפשרות שנזק כזה עלול להיגרם. על אף האמור לעיל, כאשר אחריות היא מנדטורית ויוחלט ע”י גוף משפטי רשמי מוסמך כי על אף האמור לעיל החברה אחראית לנזקים כאמור, אזי האחריות לנזקים תוגבל לסכום של עשרת אלפים שקלים חדשים (10,000 ש”ח) בלבד. הזכות שלך לפיצויים כספיים בסכום זה היא במקום כל התרופות האחרות אשר עשויות להיות לך נגד החברה.
 2. שיפוי

אי מילוי על ידך אחר ההוראות אשר מפורטות בתנאי השימוש עלול לגרום להפסקת הגישה שלך לאתר ועלול לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות כל דין, אתה מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר תנאים אלה, או תפעל בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין ו/או תוגש תביעה כנגד החברה על ידי צד שלישי כל שהוא בשל פעולה שביצעת בניגוד לאמור בתנאי שימוש אלו. שיפוי ו/או פיצוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה.

 1. קישורים
  • באתר נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על שימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.
  • הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
  • לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לאתר )”אתרים חיצוניים”): אם לא צוין אחרת, אין בין החברה לבין בעלי אתרים חיצוניים יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לחברה כל שליטה, אחריות או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.
  • אין החברה אחראית בשום צורה ו/או אופן לתכנים המצויים באתרים חיצוניים ולשירותים הניתנים בהם (לרבות ביחס למכירת מוצרים שונים).
  • אין לפרש קישורים לאתרים חיצוניים כמתן אישור, המלצה או העדפה על ידי החברה לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים ו/או הנמכרים בהם.

8. מדיניות בנוגע לפרטיות השימוש

  • מאחר שהחברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר והאפליקציה, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.
  • בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, , וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין וברצון, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך ועוד. למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר לכל מידע אישי ייחשב למידע אישי כל עוד קשר זה מתקיים.
  • רישום לשירותים. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.
  • מאגר המידע. הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.
  • השימוש במידע. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
   • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר;
   • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;
   • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
   • לצורך רכישת מוצרים ושירותים – לרבות פרסום מידע ותכנים;
   • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור לתחומי ההתעניינות שלך.
   • כדי לספק למשתמשים הודעות בקשר לשירותים הניתנים ו/או אשר יינתנו על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
   • כדי לספק תמיכה ושירות למשתמש, ע”י החברה ו/או באמצעות צדדים שלישיים.
  • המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית. חברה רשאית לגלות מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה.
  • דיוור ישיר אלקטרוני והודעות SMS; חברת צעצועי עוזי בע”מ מודיעה למשתמש כי הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ישמשו את המועדון ו/או גופים קשורים לו לטובת שליחת הודעות בקשר לפעילות החברה, , דיוור פרסומי ו/או הודעות אחרות. הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של צעצועי עוזי בע”מ, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך.
  • מסירת מידע אישי לצד שלישי. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
   • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתר ו/או האפליקציה, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה (ככל שיידרש);
   • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
   • אם תבצע באתר ו/או באפליקציה, פעולות שבניגוד לדין, לרבות על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, או בבעיות אבטחה;
   • על מנת למלא אחר כל דין בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של רשות ממשלתית;
   • אם החברה תמכור, תמחה או תעביר בכל צורה שהיא את פעילותה ו/או פעילות האתר לצד שלישי כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי והכל בכפוף למסירת הודעה מוקדמת לפני העברת המידע לצד השלישי לפי סעיף זה, קבלת הסכמה (ככל שהסכמה כאמור נדרש על פי דין) ומתן אפשרות הסרת הפרטים מהמאגר בטרם העברתם לצד שלישי ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות.
   • על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.
  • .Cookies אתר החברה משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת .Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
  • פרסומות של צדדים שלישיים. החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה- Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.
  • אבטחת מידע. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  • זכות לעיין במידע. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל צעצועי עוזי בע”מ בכתובת שארית חבצלת השרון 37. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
  • שינויים במדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר ו/או האפליקציה.|

9. מכירת מוצרים

  • כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להרשם לאתר על מנת להשתתף בקניית מוצרים באמצעות האתר (“רכישה”):
   המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
  • המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
  • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, הונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
  • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל ו/או בחו”ל.
  • המוצרים המוצעים באתר
  • עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג ‘דף מכירה’. דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר או השירות המוצע למכירה, מחיר המשלוח ואת המחיר כולל דמי המשלוח.
  • תמונות המוצרים המוצגות באתר ו/או בדף המכירה הינן להמחשה בלבד.
  • נתוני המוצרים נלקחים מאתר היצרן או מנתוני היבואן.
  • האחריות בעבור המוצרים הינה אחריות מוגבלת. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות ותנאי היבואן.
  • שיטות המכירה בחנות
  • החנות מציגה רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה דרך האתר הינה עד גמר המלאי.
  • השלמת הליך המכירה מותנה באישור חברת האשראי וכי המוצר המבוקש קיים במלאי מחסן חנות האינטרנט בעת השלמת הליך המכירה.
  • אופן ההשתתפות
  • הזנת כל הפרטים המבוקשים באופן מלא ומדויק מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה (“הפרטים”). לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל’רוכש’.
  • חיוב הרוכש בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע”י חברות האשראי.
  • הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
  • הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  • במידה והעסקה לא מאושרת יש ליצור קשר עם חברת האשראי כדי לבדוק את סיבת סירוב העסקה.
  • לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל החברה  באמצעות דואר אלקטרוני: serivce@uzi-toys.com
  • ביטול עסקה והחזרת מוצר
  • הרוכש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981.

10. אספקת המוצרים

  • החברה תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
  • שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
  • כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
  • באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
  • זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
  • המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה ובטוח.
  • במקרים מסויימים ייתכן  שמוצר שמופיע באתר אזל מהמלאי. במקרה כזה יווצר קשר עם הרוכש. הרוכש יזוכה וההזמנה תבוטל.
  • במקרה של תקלה טכנית ואו כשל טכני במערכת האתר, תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנות שבוצעו ולזכות את הרוכש במלוא הסכום ששולם.
  • דמי משלוח
  • דמי המשלוח ישולמו ע”י הרוכש במסגרת התשלום בגין המוצר במידה וקיים דמי משלוח.
  • דמי המשלוח ו/או כל הכרוך במשלוח עבור מוצר זהה יכולים להיות שונים והכל בהתאם למקום מגוריו של הרוכש.

11. כללי ושונות

  • תנאי שימוש אלה אינם יוצרים והם לא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים בין מעניק זיכיון לבין מקבל זיכיון בין הצדדים לתנאי שימוש אלה.
  • תנאי שימוש אלו וכל תביעה בקשר לפלטפורמה או לשימוש בה תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל, ותתפרש על פי חוקים אלה, מבלי ליתן תוקף לעקרונות ברירת הדין שלה.
  • כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך בפלטפורמה תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות שיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה.
  • במקרה שייקבע כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה מתנאי שימוש אלה, וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאי שימוש אלה.
  • שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי תנאי שימוש אלה לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או מחדל, קודמים או מאוחרים יותר. כל כותרת, כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת אשר נכללת בתנאי שימוש אלה שולבה בהם לצורך נוחות ההתייחסות בלבד, וכותרת כאמור אינה מגדירה או מסבירה, בכל דרך, כל סעיף או הוראה אשר נכללו בתנאי שימוש אלה.
  • תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא התנאים וההוראות אשר הוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושא תנאי שימוש אלה והם גוברים על כל הסכמות או הבנות אחרות, קודמות או בו-זמניות, בכתב או בעל-פה בינך לבין החברה.אם אתה מרגיש שאחת או חלק מזכויותיך סוכנו במסגרת האתר או במקרה ואתה מבקש לקבלת מידע או לשאול שאלות אנא צור איתנו קשר ב: 09-9561002 ואנו נעשה את מירב המאמצים על מנת לטפל בתלונתך או בקשתך. כמו כן, בכל שאלה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה במספר הטלפון הנקוב לעיל, בימים: א-ה בין השעות: 10:00-16:00 או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני service@uzi-toys.com.